Khan Kluay - Kids War

Khan Kluay - Kids War

Khan Kluay - Kids War
  • Khan Kluay - Kids War
  • Gorgeorus1 votes : 4.5 / 5 1
  • 2230
  • 1

About Khan Kluay - Kids War

Uses arrow keys and second player uses W,A,S,D keys to Khan Kluay: Kids War game play. Try to win!

Discuss on Khan Kluay - Kids War